Handels og leveringsbetingelser

Handels- & Leveringsbetingelser
databasework.dk ApS
(Opdateret 12-08-2012)  

Anvendelse

Nærværende salgs- og leveringsbetingelser er gældende ved databasework.dk ApS  salg af varer og tjenesteydelser i det omfang, betingelserne ikke er fraveget ved skriftlig aftale mellem databasework.dk ApS  og kunden.

Betaling

Betalingsbetingelsen er netto kontant 8 dage efter fakturadatoen. Ved for sent betaling beregnes 1,5 % rente pr. påbegyndt måned. databasework.dk ApS  er berettiget til at hæve aftalen og tilbagetage leverancen i tilfælde af kundens væsentlige misligholdelse.

Priser

Alle priser opgives af databasework.dk ApS  , eksklusiv levering, moms og eventuelle andre udgifter.

Levering af produkter

Risikoen for leverancens hændelige undergang eller beskadigelse overgår til kunden ved dennes modtagelse af leverancen. Kunden skal umiddelbart efter leveringen, undersøge det leverede for synlige fejl og mangler samt kontrollere, at det modtagne svarer til det i følgeseddelen angivne.

Fakturering

databasework.dk ApS  fakturerer kunden for varer på forsendelsesdagen og for tjenesteydelser på leveringsdagen.

Tjenesteydelser faktureres efter medgået tid i henhold til databasework.dk ApS   til enhver tid gældende prisliste med tillæg af omkostninger til rejse, ophold og fortæring.

Tjenesteydelser, som på kundens anfordring, leveres uden for databasework.dk ApS normale åbningstid (mandag – fredag kl. 8.00 – 17.00) faktureres med overtidstillæg i henhold til databasework.dk ApS til enhver tid gældende prisliste, med mindre andet er aftalt skrifteligt.

Ejendomsret & forbehold

Den fulde ejendomsret til det leverede forbliver hos databasework.dk ApS  indtil den fulde købesum er betalt.

Salgsgenstanden (inkl. alt tilbehør, dokumentation m.v.) er omfattet af databasework.dk's  ejendomsforbehold, indtil den samlede købesum inkl. evt. renter og gebyrer er betalt.  Kunden er således uberettiget til, uden databasework.dk's samtykke, at flytte, pantsætte, udleje, udlåne eller på anden måde disponere over salgsgenstanden, så længe ejendomsforbeholdet består. Kunden skal holde salgsgenstanden individualiseret, således den kan genkendes. Kunden har pligt til at holde leverede genstande behørig forsikret, indtil ejerforholdet overgår til Kunden.

Ændring og annullering

Kunden er uberettiget til at ændre og/eller annullere en af databasework.dk ApS  bekræftet ordre, med mindre databasework.dk ApS  på forhånd skriftlig godkender ændringen/ annulleringen, og kunden accepterer at betale enhver omkostning, som ændringen/annulleringen medfører.

Reklamation

Kunden har pligt til at undersøge leverancen straks ved modtagelsen og meddele databasework.dk ApS eventuelle fejl og mangler senest 8 dage herefter. For så vidt angår skjulte mangler, skal disse tilsvarende meddeles databasework.dk ApS  uden ugrundet ophold efter, at disse er kommet kunden til kendskab. Ved reklamation skal databasework.dk ApS  fakturanummer oplyses.

Returnering

Kunden er uberettiget til at returnere en af databasework.dk ApS fortaget leverancer, med mindre databasework.dk ApS  på forhånd skriftlig godkender returneringen, og kunden accepterer at betale enhver omkostning, som returneringen medfører.

Kundereferencer

databasework.dk  kan uden kundens forudgående accept benytte kundens navn som reference.

Underleverandører

databasework.dk ApS  forbeholder sig ret til at benytte underleverandører i forbindelse med opfyldelse af leverancen.

Aflevering af service ydelser:

Overtagelsesprøve:  
Senest ved den i tilbuddet eller aftalen indeholdte afleveringsfrist afholdes overtagelsesprøve, der tilrettelægges som en prøve af funktionalitet, integration, navigationsstruktur, synkronisering og dokumentation. Overtagelsesprøven er bestået, når den er gennemført, uden at der konstateres væsentlige mangler.

Parterne udarbejder i fællesskab en mangelliste, på baggrund af hvilken databasework.dk ApS  udarbejder en rapport, hvor prøvens forløb og de konstaterede fejl dokumenteres.
databasework.dk ApS forpligter sig til inden rimelig tid at drage omsorg for udbedring af de i rapporten indeholdte fejl.

Efter bestået overtagelsesprøve er kunden forpligtet til overfor databasework.dk ApS  skriftligt at godkende, at prøven er bestået. Såfremt kunden vælger at tage hele eller dele af løsningen i drift, betragtes overtagelsesprøven samtidig som godkendt.

Erstatning

databasework.dk ApS  er kun erstatningsansvarlig over for kunden for skade, som databasework.dk ApS  forvolder ved grov uagtsomhed eller fortsæt.

databasework.dk ApS  er under ingen omstændigheder erstatningsansvarlig for kundens indirekte tab, herunder – men ikke begrænset til - driftstab og/eller avancetab kunden måtte lide, som følge af kundens misligholdelse af sine forpligtelser over for tredjemand samt tab, der kan henføres til mistede eller ændrede data.

Det er til enhver tid kundens ansvar, at eventuel mistede eller ændrede data og/eller programmer kan genskabes fra en sikkerhedskopi. Kundens erstatningskrav over for databasework.dk ApS  kan under ingen omstændigheder overstige summen af de betalinger – dække de seneste 6 måneder – som kunden har betalt databasework.dk ApS  for leverancer i henhold til aftalen, med mindre databasework.dk ApS  ApS har handlet forsætligt over for kunden.

Force majeure

Hverken databasework.dk ApS  eller kunden er ansvarlig, i henhold til aftalen, over for den anden part for forhold over hvilke parten ikke kontrol over, og hvis indtræden parten ikke ved aftalens indgåelse kunne eller burde have taget i betragtning.